Pages

Thursday, August 23, 2012
Pakujajar di Gunung Parang
Ieu carita lumangsung kira-kira dina jaman rugrugna Pajajaran, nya éta nalika Pajajaran diserang ku Cirebon, Demak jeung Banten. Harita Sukabumi tacan katelah Sukabumi. Ieu tempat ayana di tutugan Gunung Gedé jeung Gunung Salak nu katelahna “Papanah Awatan Pagadungan”, nu aya dina pangawasa Pajajaran Tengah, wewengkon Bogor.
Mangsa Pajajaran digempur ku Cirebon, Demak, jeung Banten, daérah Pagadungan ogé teu luput diserang. Puseur Kabupatén Pagadungan ieu kira-kira ayana di daérah Gunung Walat (daérah Cibadak), baheula katelahna “Kadatuan” atawa “Kabupatian” Pamingkis. Nu jadi bupati atawa datu dina mangsa harita nya éta: Ki Ranggah Bitung, sarta bojona Nyi Radén Puntang Mayang.
Kadatuan Ranggah Bitung diserang jeung diduruk ku musuh, nepi ka ludes. Ranggah Bitung perlaya nalika perang ngalawan musuh nepi ka pangimeutan; harita Nyi Radén Puntang Mayang keur kakandungan. Pikeun nyalametkeun Nyai Radén Puntang Mayang, jaro (lurah) Kadatuan nu ngarana Ki Loa Kutud jeung istrina, Nini Tumpay Ranggeuy Ringsang, mawa Nyai Radén Puntang Mayang ngungsi mimiti ka Gunung Bongkok, nu ayana di daérah Cibadak. Didinya meunang katerangan ti Tutung Windu, yén Radén Puntang Mayang kudu di bawa ka Gunung Sunda, nu ayana di daérah Palabuhanratu.
Dumasar kana pituduh Resi Tutug Windu, Nyai Radén Puntang Mayang dibawa ku Ki Jaro. Di tengah lalampahan, kabeneran Ki Jaro panggih jeung saurang budak lalaki nu umurna 6-7 taun. Ditanya timana asalna. Tapi éta budak teu daék nyarita. Teu lila budak téh, yén manehna geus aya di ieu leuweung sabab aya nu mawa nalika kampungna diduruk musuh. Ki Jaro miboga kayakinan, yén ieu budak lain budak samanéa. Satuluyna ieu budak dibawa ngungsi babarengan.
Harita Gunung Sunda masih kénéh leuweung geledegan. Di pangungsian di Gungung Sunda, Ki Jaro ngurus jeung nalingakeun Nyai Radén Puntang Mayang. Nepi ka mangsana Nyai Radén Mayang Puntang ngababarkeun budak awéwé, nu geus gedéna dibéré ngaran Nyai Arum Pundak Saloyang atawa numutkeun versi Sumberwangi nu katelahna Nyai Radén Pundak Arum. (pudak= kembang jaksi; Arum = deungit; pudak arum=kembang jaksi nu seungit).
Budak anu harita meunang panggih di jalan ogé sarua di urus ku Ki Jaro dipikanyaah sakumaha mistina. Sanggeusna gedé éta budak lalaki  dibéré ngaran Wangsa Suta.
Kusabab Nyai Arum Pudak Saloyang jeung Wangsa Suta hirup  jeung digedékeun di tempat anu sarua, atukna aya rasa nu tumuwuh antara duanana. Cindekna ieu jajaka jeung wanoja meungkeut tali asih.
    Sok sanajan tali asih geus dibeungkeut jeung Nyai Pudak Saloyang, Wangsa Suta miboga kahayang pikeun nyuprih pangarti heula. Sanggeusna meunang ijin ti Ki Jaro, Wangsa Suta miang leuleuweungan.
Lalampahan Wangsa Suta ka béh kiduleun Gunung, deukeut daérah Cikembar. Didinya Wangsa Suta panggih jeung saurang Resi, ngarana Saradéa. Sanggeusna ditarima jadi murid. Wangsa Suta diajarkeun élmu pangaweruh, élmu kasaktén, élmu bangunan, élmu perang, jsb.
Resi Saradéa talatah ka Wangsa Suta, yén saméméh Wangsa Suta kawin jeung Nyai Pudak Saloyang, manéhna kudu nyieun heula lembur. Éta lembur ayana di tempat  nu aya tangkal kiara kembar, nya éta ayana di Gunung Parang. Mimitina ngabuka leuweung nya éta kudu ditempat paku jajar ngadahan lima, tempatna déngdék ka béh kidul, di tegal kolé nu dauna wungu jeung rupa kembangna héjo. Sanggeuna éta témpat kapanggih tuluy wangsa Suta muka lahan pilembureun atawa ngababakan di tempat tegal kolé.
Teundeun carita ngeunaan Wangsa Suta, ayeuna urang téang lalampahan Nyi Pundak Saloyang.
Geulisna Nyi Pudak Saloyang kawéntar kamana-mana, tug nepika loba gegedén nu mikahayang pikeun jadi pamajikanana. Hiji mangsa datang utusan ti Demang Sukamukti nu mancén gawé keur ngalamar Nyi Pudak Saloyang pikeun jadi selir. Ki Jaro jeung Nyi Pudak Saloyang teu bisa kukumaha. Saéstuna lamaran téh geus di tolak ku Nyi Pudak Arum, tapi Nyi Pudak Arum dipaksa.
Ngarasa dipaksa, Nyi Pudak Arum teu narima, atukna gelut jeung éta utusan. Nyi Pudak Arum nya éta wanoja anu sakti. Nalika diserang ku utusan tadi, éta keris utusan dipelengkung-pelengkungkeun ku leungeuna malah mah nepi ka rék potong sagala. Nempo kitu, éta utusan ngarasa éra. Tapi atukna Nyi Pudak Arum bisa ditéwak ogé sarta dibawa ka Demang Sukamukti.
Nalika arék malem panganténan, dadakan éta demang tilar dunya, tug nepi ka Nyi Pudak Arum salamet jeung tetep kajaga parawanana. Geulisna Nyi Pudak Arum kadéngé deui ku gegedén beunghar di Padabeunghar. Ieu tempat dingaranan Padabeunghar, meureun baheulana loba baleunghar nu cicingna di éta tempat. Kajadian diluhur ogé lumaku ka ieu gegedén, manéhna tilar dunya saméméh malem panganténan.
Aya deui jalma beunghar nya éta Ki Puru Sastra anu kahasil migarwa Nyi Pudak Arum, tapi saméméh panganténan, ieu Ki Puru Sastra dadakan tilar dunya.
Geus kitu, ieu béja ngeunaan NyiPudak Arum kadéngé ku saurang haji di Centayang, nya éta Haji Ijamalil. Manéhna miboga pamajikan kurang leuwih aya kana 20 urangna. Dina danget harita manéhna geus jadi haji, sabab geus asup Islam. Nalika Haji Ijamal’al rék ngalamar Nyi Pudak Arum,di tengah jalan manéhna kasamer gelap tug nepi ka tilar dunyana.
Kitu jeung kitu wé satuluyna, unggal lalaki nu hayang mikagarwa Nyi Pudak Arum tangtu tilar dunya saméméh malem panganténan. Hiji mangsa ieu warta ngeunaan Nyi Pudak Arum kadéngé ku demang Kartala, inyana nya éta demang ti Mangkalaya nu ayana di daérah Ciaat Sukabumi. Radén Kartala miboga penasehat, nya éta urang jawa nu ngarana Sakatana. Ngadéngé aya wanoja nu mawa cilaka, Sakatana cumarita “ Leuwih hadé ieu awéwé urang paéhan waé”.
Ceuk Kartala “keun waé, urang pasrahkeun waé ka Sultan Demak”.
“ Lamun ku urang dibaktikeun ka Sultan Demak, pasti urang Demak bakal nyiduhan urang,” ceuk Katana.
Singkat carita Nyi Pudak Arum beunang tug nepi ka leungeuna diborogod, maksudna ieu Nyi Pudak Arum téh arék dipaéhan kucara dipengal. Teundeun ieu carita, ayeuna urang sampeur lalampahan Wangsa Suta.
Harita Wangsa Suta keur ngabukbak lahan (ngababakan) pikeun nyieun lembur di Gunung Parang. Dina hiji waktu nalika Wangsa Suta keur saré, dadakan manéhna ngarasa teu genah haté jeung pikiran. Tuluy manéhna ka luar, miang lumampah tug nepi ka anjog ka daérah Cisaat. Kabeneran Nyi Pudak Arum harita téh arék dipengal beuheunna kalayan paréntah Demang Mangkalaya. Nalika bedog rék nepi kana beuheungna Nyi Pudak Arum, gancang Wangsa Suta nyalametkeun bari ngaharéwos, “Dagoan di Gunung Parang, dihandapeun tangkal pakujajar nu miboga lima dahan. Didinya aya tempat nu keur dibabakan ku kuring. Dagoan didinya.”
Sanggeusna Wangsa Suta ngaharéwos kitu. Manéhna ngadu jajatén jeung salah saurang algojo. Nalika keur ngadu jajatén kitu, manéhna teu apal yén Nyi Pudak Arum téh ditéwak deui ku lagojo séjén. Nyi Pudak Arum diborogod tuluy diasupkeun kana karung, tuluy luhurna dibeungkeut sangkan teu kabur. Sanggeusna dikarungan, éta Nyi Pudak Arum dibawa ka Pulau Putri nu ayana di teluk Jakarta.
Nalika Wangsa Suta ngadu jajatén, inyana miboga sangkaan yén Nyi Pudak Arum téh geus nepi ka Gunung Parang. Sanggeuna ngéléhkeun éta algojo, geuwat Wangsa Suta ngajugjug ka Gunung Parang, saggeusna nepi, gening Nyi Pudak Arum teu nyampak di ieu tempat. Ninggali kitu, kapaksa Wangsa Suta nyauran Resi Saradéa nu jadi guruna. Sabenerna, sanggeusna Wangsa Suta miang ka Gunung Parang. Resi Saradéa pindah ka Gunung Arca nu ayana di deukeut Pasir Pendil, di kiduleun daérah Cijangkar.
Teu lila sanggeuna di samat, ieu Resi Saradéa datang. Manéhna cumarita “Wangsa Suta, lain dina jaman ayeuna, hidep kudu ngahiji jeung Nyi Pudak Arum tapi dina jaman séjén, saupama geus nepi kana ugana. Tapi hidep kudu ngadagoan nepi ka ugana datang, lamun saupama Gunung Parang geus pinuh ku imah sarta saupama Tegal Kolé geus jadi kota. Dina éta mangsa bakal aya wanoja nu nungtun masarakat nu keur katalangsara sabari gagedékeun haté wanoja nu ka nyenyerian ku salakina. Tah éta wanoja titisan Nyi Pudak Arum sarta éta mangsana hidep bisa ngahiji jeung  manéhna.”
Dina legénda Sukabumi, Wangsa Suta nu munggaran ngababakan Tegal Kolé tug nepi ka loba jalma nu bubuara ka ieu tempat. Satuluyna  nyarieun imah di ieu patempatan tug nepi ka jadi kotana. Wangsa Suta tetep ngadagoan, sabab kitu pokna ceuk Resi Saradéa “ yén ieu tempat bakal dibéré ngaran : resep cicing di imah (Sukabumi)”. 
                   (Anis Djati Sunda)

Tuesday, July 24, 2012


Tari Satriyo Selarong dari Yogyakarta Juara Umum 

Parade Tari Nusantara 2012

Tari Satriyo Selarong dari Yogyakarta Juara Umum Parade Tari Nusantara 2012Tari Satriyo Selarong dari Yogyakarta Juara Umum Parade Tari Nusantara 2012Tari Satriyo Selarong dari Yogyakarta Juara Umum Parade Tari Nusantara 2012" Tari "Satriyo Selarong" yang dipentaskan kontingen Bantul dalam seleksi menuju Parade Tari Nusantara pada awal Juni yang lalu."

Peliput dan  penulis: Wuri Hastuti: pesinden pengrawit gamelan tari Satriyo Selarong

Jogjanews.com - Yogyakarta dengan judul tari “Satriyo Selarong” dengan penata tari Tri Anggoro Mahasiswa ISI Yogyakarta kelahiran Bantul 22 Mei 1990, telah berhasil memboyongdelapan piala dalam kejuaraan Parade Tari Nusantara 2012 di Sasono Langen Budoyo TMII, Jakarta pada Minggu, (15/7).

Parade Tari Nusantara 2012 merupakan agenda yang diselenggarakan secara berkelanjutan dan berlangsung sejak tahun 1982.  Parade Tari Nusantara sebagai ajang kompetisi sebuah karya tari garap baru yang berpijak pada seni tradisi, yang bersifat Istana maupun kerakyatan.

Delapan piala yang diraih kontingen Yogyakarta adalah kategori Juara Umum (Piala Bergilir), Penyaji Terbaik, Penyaji Unggulan, Penyaji Terbaik se- Jawa-Bali, Penata Tari Unggulan, Penata Tari Terbaik, Penata Musik Unggulan serta Penata Rias dan Busana Unggulan.

Penata iringan adalah Kusryan Sandro Hano, adapun tujuh penarinya adalah Hendy Hardiawan, Dika Aji Prasetya, Gunardi Saklarono, Otong Pheloe Rangga, Kendil Handi Dandito, Inung Choky Nugroho, Bagus Bang Sada.

Parade Tari Nusantara 2012 diikuti 28 kontingen Provinsi di Indonesia. Ada 2 sesi dalam penampilannya, sesi 1 adalah dari Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Lampung, Maluku, Jambi, Kaltim, Kalteng, Sulsel, Sumbar, Papua, NTT, Sulteng, Kalsel, Kalbar. Sesi 2 adalah dari Kepulauan Riau, DI.Yogyakarta, Gorontalo, Sulut, Bangka Belitung, Jabar, Jatim, Riau, Aceh, Papua Barat, Banten, Sumut, Jateng, Sumsel.

Parade Tari Nusantara 2012 ini berjalan sangat ketat karena semua peserta sangat bagus penampilan tari dan iringan musiknya. Saingan terberat adalah dari Kepulauan Riau (Kepri) karena semua kategori yang dilombakan diikuti kontingen Yogyakarta dan Kepri.

Tetapi akhirnya dewan juri telah menjatuhkan pilihannya kepada Yogyakarta sebagai Juara Umum. Hari Selasa 17 Juli 2012 pukul 15.00-16.00 di Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, Piala akan diserahkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, GBPH Yudhaningrat.

Penata tari Tri Anggoro menjelaskan dirinya merasa senang dan bangga karena baru pertama kali menjadi penata tari sudah bisa mendapatkan juara umum dalam Parade Tari Nusantara 2012. Namun Tri Anggoro tidak merasa cepat puas dengan keberhasilan yang ia raih saat ini karena jika cepat puas akan mengurangi kreatifitas sehingga dirinya merasa harus tetap berkreatifitas dalam membuat karya.

“Parade Tari Nusantara merupakan acara yang bergengsi, harapan saya, semoga kontingen Yogyakarta tetap bisa mempertahankan Piala Bergilir ini sehingga menjadi Piala tetap, karena mempertahankan lebih sulit dari pada meraih, ” terang Tri Anggoro.

Sementara itu, konsultan tari, Pardiman Djoyonegoro mengatakan , “Parade Tari Nusantara merupakan ajang untuk silahturahmi, ajang beradu kreatifitas, apresiasi seni dan berbagi kreasi.”

“Forum ini positif sekali karena ketika berkumpul dengan teman-teman dari berbagai pulau di Indonesia kita merasa persatuan dan kesatuan kuat, dan tahu potensi dari pulau lain. Yogyakarta telah tampil dengan semaksimal mungkin, maksimal dalam mengumpulkan energi untuk berbagi kreasi dan kreatifitas,”tambah Pardiman Djoyonegoro.

Tidak mudah untuk mendapatkan kejuaraan, Kontingen Yogyakarta dengan semangatnya yang tinggi telah berhasil membuktikan kemampuannya dalam berkreatifitas sehingga bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan dan mengharumkan nama Yogyakarta.

Thursday, May 24, 2012


Asal – Usul Palabuanratu/Nyi Roro Kidul


(Anis Jatisunda, diropea ku Asep Idjuddin)
Carita dibuka ku catetan sajarah runtagna karajaan PAJAJARAN, nurutkeun sumber bahan, pantun Bogor-Arkais, nu mangrupa peperenian AKI UYUT BAJU RAMBENG nu puseurna di Gunung Kendeng. Harita basa PAKUAN PAJAJARAN digempur ku Surasowan (Banten) dina mangsa sakakala BAHLA (9), CAI (4), SAGARA (4) NGUMPUL (1) - taun 1449 Saka=taun 1527 M. Kacatet dina sajarah dina mangsa kakawasaan Prabu SURAWISESA, atawa RATU SANGHYANG – ku Portugis disebut Ratu Samiam, (1521-1535 M).
Tegesna kajadian gempuran teh 6 taun sabada SRI BADUGA MAHARAJA/Prabu Siliwangi, PUPUS .Eta teh gempuran/serangan nu ka tilu kalina dina taun eta.PAJAJARAN ngalaman kaancuran, sabab sajaba pasukan Islam Banten dibantuan ku pasukan Demak jeung Cirebon, harita aya saurang urut gegeden Pajajaran nu hianat, muka lawang gintung/pintu gerbang ti jero (dua kali gempuran samemehna musuh teu bisa asup, sabab lawang gintung teu bisa dibuka ti luar).
Raja jeung kulawarga katut wadyabala nu satia kapaksa nyingkah ngungsi nyalametkeun diri,ngorolos ti Pakuan(Pusat Pamarentahan) sabab karaton ludes diduruk musuh. Dina waktu ngungsi, disatengahing jalan rombongan paburencay jadi opat kolompok:

1. Kolompok Raja jeung pangiringna, nu mangrupa kolompok panglobana, nyungsi ka wewengkon TEGAL BULEUD (SUkabumi kidul ayeuna), tadina rek meuntas ka NUSALARANG (pulo nu ayeuna diaku ku Ustrali, jadi Chrismast Island).Hanjakal teu jadi sabab parahu jeung loba alat nu ruksak dibabuk ku badai laut kidul.Sakolompok di antarana ayan nu balik deui ka wewengkon urut karaton(Bogor sabudeureunana), aya nu ka wetan (hipotetif ngadegkeun karajaan leutik di Sancang-Garut), sawareh aya nu ka kulon(ujung kulon) jeung sabagian leutik aya nu milu ka Raja, terus Hyang (tapa nepi ka maot).
2. Kolompok anu dipingpin ku 3 gegedug BAREUSAN PANGANGINAN (pasukan husus panjaga Pakuan/pengawal istana) nya eta ; DEMANG HAURTANGTU, PUUN BULUH PANUNJANG, JEUNG GURU ALAS LINTANG KENDESAN. Ahirna ngadegkeun kolompok masrakat nu disebut PANGER PANGANGINAN, sumebar di wewengkon Bogor kaler, pusatna di Kampung URUS desa KIARA PANDAK kacamatan CIGUDEG Kabupaten Bogor,di wewengkon kabupaten Lebak Beulah kidul jeung kidul-kulon, kiwari pusatna di kampong CITOREK kacamatan BAYAH, jeung di Sukabumi Kidul pusatna di kampong CIPTARASA kacamatan CISOLOK. Najan aya di tilu wilayah kabupaten nu beda, tapi sitem PATRONASE boga fungsi sabage TRIUMVIRAT (pamingpin kolegial/marentah bareng) nu teu bisa dipisahkeun, kadieunakeun maranehna nyebut masyarakatna KESATUAN BANTEN KIDUL.3. Kolompok nu dipingpin ku Prabu Anom/Yuwaraja/putra mahkota RAHYANG SANTANG ARIA CAKRABUANA (lain Kean Santang),nu ngungsi ka Beulah kulon, kiwari turunana (sacara hipotetif) jadi PUUN jeung masrakat TANGTU PARAHYANG nu pusatna di kampong CIBEO desa KANEKES kacamatan LEUWIDAMAR kabupaten LEBAK.4. Kolompok nu pangsaeutikna ngan 3-an, nya eta NYI PUTRI PURNAMASARI (Putri bungsu raja Pajajaran ti istri nu ka 7) jeung salakina RAHYANG KUMBANG BAGUS SETRA, diaping ku saurang Puragabaya (Kopasus), nu ngaran RAKEAN KALANG SUNDA. Di antara 4 kolompok tadi,kolompok ka 4 ieu nu jadi bibit-buit cikal-bakal ngadegna PALABUAN RATU.Kalawan figure sentralna PUTRI PURNAMASARI.


Dina perjalanan ngungsina, Putri Purnamasari dibeberik ku JAYA ANTEA, urut Mantri Majeuti (Mensesneg) Pajajaran, nu harita geus asup Islam kalawan gelar Syeh Al Kowana. Demi
Sababna, JAYA ANTEA bogoh ti baheula ka Purnamasari, tapi teu laksana sabab kaburu dikawinkeun ka putra mahkota Pajajaran Girang (Pulasari)-karajaan leutik bawahan Pajajaran, RAHYANG KUMBANG BAGUS SETRA. Alesan ieu nu jadi sabab manehna hianat ka Pajajaran nepika ditamping (dipecat) tina kalungguhan/jabatan jeung kawarganagaraan. Dina mangsa dibuang, JAYA ANTEA ngahiji jeung batur-baturna para padagang ti Timur tengah, tuluy asup Islam malah indit ka Tanah Arab ngamukim salila 5 taun. Balik deui ka Nusantara, manehna langsung ngadeuheus ka Sultan Banten, bari ngaku-ngaku Putra Mahota Pajajaran, syaga babakti ngabdikeun diri demi siar Islam, Sulatan Banten percaya. Jaya Antea dibere pancen beurat tapi suci, ngislamkeun Pajajaran. Tugas ieu dipake kasempetan keur ngalaksanakeun niat jahatna ngarebut Putri Purnamasari,nu teu bisa poho, teu nolih kana tugas suci nu jadi pancenna. Manehna nu mukakeun Lawanggintung ti jero –da datang ka Pajajaran teu dicuriga rahayat, jeung masih keneh diarajenan da disangka rek babalik pikir, nepika kabeh pasukan Islam Banten,Cirebon,Demak, gampang naker arasup ka Pakuan, bisa ngaduruk karaton nu lobana 5 bangunan baradag-.Harita Purnamasari keur kakandungan 5 bulan. Dina tarung patutunggalan antara Jaya Antea jeung RAHYANG KUMBANG BAGUS SETRA, RAHYANG nu perlaya,sabab kasaktian Jaya Antea memang pinunjul. Ahirna tarung patutungalan jeung RAKEAN KALANG SUNDA, 7 poe 7 peuting silihsered silihbanting kasaktenna estu saimbang, Nu galungan nepi kana hiji pasir. Dina Pasir ieu Jaya Antea ngalaman naas, awakna dibalangkeun ka laut, disanggap rancebna karangcuri jeung ombak nu ngagalura, nepika perlaya. Eta pasir disebut Pasir JAYANTI, urut JAYA ANTEA ngemasi PATI, kuloneun walungan KARANG PAMULANG.
Putri Purnamasari disalametkeun tuluy ku Rakean dibawa ka basisir kidul disumputkeun di sisi walungan Cimandiri. Sanggeus dianggap aman, kakara Rakean nyieun imah leutik keur Nyi Putri, di sisi Cinyusu (mata air) nu kahilirna ngamalirkeun walungan nu ngamuara ka laut. Rakean ge ngadegkeun imah pamujaan di handapeun rungkun haur nu katelah SUMUR HAUR PAMUNJUNGAN. Cinyusu mangrupa kulah leutik handapeun iuh-iuh tangkal dadap,walungan nu ngamalirna disebut walungan CIDADAP, imah nyi putri jeung saung tempat Rakean disebut BABAKAN CIDADAP.
Nepi kana waktuna Putri Purnamasari ngalahirkeun, RAKEAN bingung, sabab didinya taya saurang-urang acan AMBU BEURANG – paraji. Kapikir ku Rakean kudu nepungan Putri Gandrung Arum, lanceuk Purnamasari, nu keur tapa di LEBAK CAWENE, dibaturan ku 7 urang dayang. Rakean indit neangan Putri Gandrung Arum, ari Nyi Putri Purnamasari dititipkeun ka 3 kokolot nu milu caricing nyarieun imah di Babakan Cidadap, nya eta Ki SARAGOTA, KI SANAYA, jeung KI GANDANA. Hanjakal Rakean sasab ti leuweung ka leuweung, teu bisa manggihan putri Gandrung Arum. Teu bisa balik deui ka Babakan Cidadap. Peutingna saditinggalkeunnana ku Rakean Kalang Sunda, Putri Purnamasari ngimpi didatangan ku NINI PARAKATRIKA,nini-nini geulis, ninina Rakean. Ceuk NINI PARAKTRIKA, Purnamasari bakal ngalahirkeun isukan, orokna awewe kudu dingaranan NYAI PUTRI MAYANGSAGARA PAMULANGAN.Bakal dibantuan ku 2 urang AMBU BEURANG nu dikirim ku NINI PARAKTRIKA. Tong ngadadagoan RAKEAN KALANG SUNDA, Da Mo balik deui ka dinya, cenah. Sagala nu diomongkeun ku NINI P
ARAKTRIKA kabeh jadi kanyataan, sabab keur putri Purnamasari mangrupa wangsit. NGARAN PAMULANGAN, putrid MAYANGSAGARA boga pancen beurat, kudu MULANGKEUN deui kajayaan PAJAJARAN, dina wangun nagri mandiri (beda jeung Pajajaran bareto).
Beuki gede MAYANGSAGARA tumuwuh jadi putri geulis jeung pinter, kamajuan Babakan Cidadap beuki rame, loba parahu=parhu Cina nu daratang ngadon dagang di basisirna.Mimiti putrid Purnamasari dijenengkeun ku rahayat Cidadap jadi PUUN-ketua kelompok masrakat,sabab geus bisa mawa kamajuan, tina babakan leutik nepi ka jadi kampong gede malah jadi pusat perdagangan,tur nyarahoeun yen inyana turunan raja Pajajaran, eta sababna putri Purnamasari dijenengkeun jadi RATU, disebutna RATU PUUN BABAKAN CIDADAP, NU FUNGSINA JADI Palabuan di Basisir kidul. Kulantaran loba warga masrakat nu usul, jeung disatujuan ku 3 kokolotan. Ngaran Palabuan diganti tina Babakan Cidadap, jadi PALABUAN NYAI RATU,pangna kitu sabab warga Cidadap sadar yen nu mimiti BALABUH, dating terus cicing, nya etaputri Purnamasari. Nu sejen mah naluturkeun.Wajar mun ngaran Nyai Ratu dihormat diterapkeun dipake jadi ngaran Palabuan.
Salila pamarentahan NYAI RATU PUUN PURNAMASARI, kungsi 2 kali diserang ku Bajo –Bajaklaut- ti Nusabarung- Jawa Timur. Tapi ku wawanen, kasantikaan-elmu olah kanuragan,jeung gawe bareng jeung padagang Cina, taya saurang ge Bajo nu nyesa, beak kabeh diancurkeun.
Nepi kana mangsa kolot, Purnamasari ngecagkeun kalungguhan, eureun tina kapamingpinan, kulantaran Mayangsagara can dewasa, pamarentahan dipasrahkeun ke 3 kokolot nu sarua pada geus kolot, Ki SARAGOSA< KI GANDANA,KI SANAYA. Nyi Putri PURNAMASARI pindah, ngisat diri bari tatapa ka Babakan leutik di desa KIHARA PAPAK hiji pasir nu dihandapna aya walungan CIBUHUNG ayeuna asup ka kacamatan , asup ka Desa CICAREUH kacamatan WARUNGKIARA. Saditinggalkeunana ku NYAI RATU PUUN PURNAMASARI Cidadap Palabuan Nyai Ratu, morosot ngalaman mundur teu rame kawas tiheula. Ku hasil babadamian jeung tinimbangan 3 kokolot nu ngawasa pamarentahan saheulaanan, Palabuan Cidadap dipindahkeun ka kalereun walungan CIMANDIRI, nya eta palabuan ratu ayeuna. Sanggeus Putri MAYANGSAGARA dianggap dewasa, pamarentahan dipasrahkeun ka manehna, kalawan gelar NYAI RATU KIDUL (Nyai RORO KIDUL). Sedengkeun ngaran CIDADAP PALABUAN NYAI RATU,sanggeus dipindahkeun,tur dipingpin ku NYAI RATU KIDUL, diganti ngaranna jadi PALABUAN NYAI RATU, teu make CIDADAP.
Dina kapamingpinan NYAI RATU KIDUL MAYANGSAGARA nu kawin ka RAHYANG BAGUS SANGGA LARAPAN, turunan bangsawan Pakuan Gunung Tambaga, kaayaan Palabuan Nyai Ratu rame deui, loba deui kapal-kapal Cina jeung Siem nu daratang balabuh, daragang. Wilayah Palabuan ge ngalegaan, ka kulonna nepi ka Tanjung Panto di Muarabinuangeun, kabuapten Lebak ayeuna, ka wetanna nepi ka Gebang KUNING wilayah kabupaten Garut ayeuna. Cenah ti PALABUAN NYAI RATU bakal ngelebet deui panji-panji, bandera karajaan PAJAJARAN nu warna HIDEUNG BODAS DISULAM KUJANG NGARENDENG JEUNG TANGKAL PAKU JAJAR. Nu dikelebetkeun deui ku turunan NYAI RATU PURNAMASARI, nnya eta NYAI RATU KIDUL MAYANGSAGARA. Malah PALABUAN NYAI RATU bakal NYADEUG jadi dayeuh / kota, nu bakal jadi pusat pamarentahan PAKUAN PAJAJARAN MANDIRI. Malah ngaranna bakal diganti, cenah jadi PALABUANRATU PAKUAN PAJAJARAN MANDIRI ( teu make kecap NYAI)-duka teuing. Nu sidik Pemda DT II Kab.Sukabumi taun 1998/1999 mindahkeun ibukota Kabupaten Sukabumi ka Palabuanratu.Jeung ngaran nu sohor RATU KIDUL, taya lian iwal ti PUTRI MAYANGSAGARA.

Catetan:
1. Walungan Cidadap ayeuna geus teu aya,jadi darat, pernahna di tengah2 antara jambatan Bagbagan, di kaler jeung Jambatan Cinyosok di kidul.Cinyusuna/mata air, kira2 100 meter deukeut jambatan Cinyosok.
2. Tina rentetan kajadian asal-usul Palabuan Ratu, aya sababaraha toponimi (ngaran asal-usul tempat,gunung,walungan jsb), Gunung Jayanti tina Jaya Antea, walungan Cidadap, sabab baheula di hulucaina aya tangkal dadap. Cimandiri, ikrar Putri Purnamasari nu haying mulangkeun kajayaan Pajajaran sacara mandiri.Nyamplung Dosol, tangkal nyamplung nu katembak pelor mariem Bajo, napel dina tangkalna, kawas bujal dosol. Babakan Lebu, urut kampong Cidadap nu diduruk Bajo, kari lebuna.Punclak kadongdong baheulana Punglak Kadongdong,Balerante, urut rante kapal Bajo. Karang Pamulang, baheula urut arwah Bagus Setra, nitah balik ka Rakean Kalang Sunda. Si Kontrol/Si Ronda. Lauk krepu sagede parahu,nepi ka taun 1960 masih keneh sok muncul, cenah arwah Jaya Antea jadi lauk raksasa.Wara Kalong/Muara Kalong,tempat ngalong,teu sare sapeupeuting, ngajaga kohkol ngabejaan mun Bajo daratang.Arca Sembah Jaya Tipati, cenah tarang Jaya Antea ambles kana bumi jadi arca.

Curug Rabul,urut rabul mararunculna Bajo nu rek nyerang Cidadap.
* ANIS JATISUNDA budayawan,sastrawan Sunda,mantan Kasi Kebudayaan Kanwil Dikbud Propinsi Jabar, mantan Penilik Kebudayaan Kecamatan Surade Jampang kulon Sukabumi, Kungsi jadi asisten peneliti Dr.Viviane Sukanda Tercier, khusus naskah-naskah Sunda kuno. Anis teureuh Bugis Makasar nu leuwih Sunda tibatan Sunda. Kisah ngungsina Purnamasari kungsi ditulis scara rinci ku Prof.Dr.Yus Rusyana, make judul NYINGKUR dimuat dina Buku SAWIDAK CARITA PONDOK(PT Mangle Panglipur, 1983).

* Asep Idjuddin, satrawan,budayawan,wartawan Sunda, alumnus Fasa-Unpad,pamingpin Umum majalah basa Sunda SALAKA online. Kungsi jadi peneliti pembantu di SUNDANOLOGI(Lembaga penelitian ,pengkajian & Pengembangan Budaya Sunda) taun 1983-1985 khusus naskah Sunda kuno.Dipingpin ku Prof.Dr.H.Eddy S.Ekadjati(suwargi). Salahsahiji tulisanana dimuat dina SAWIDAK CARITA PONDOK judulna Ngandidat.Nepi ka ayeuna masih keneh daek nyebarkeun SAJARAH SUNDA versi NAGARA KRTABHUMI, jeung AKSARA SUNDA RATU PAKUAN ngaliwatan radio Kenacana, sababaraha seminar, diskusi di sababaraha Paguron Luhur, natar guru2 SD/SMP di Garut.jeung ditulis dina Salaka online.

Monday, May 21, 2012NYAI LORO KIDUL ( Riwayat Palabuhan Ratu )Menurut cerita Pantun Bogor,Palabuhan Ratu didirikan oleh Nyai Ratu Pu'un Purnama Sari.atau nyai Ratu Purnama Sari Putri Pertama Prabu Sedah Siliwang dari Istrnya yg ke tujuh, yang saat itu Prabu Sedah Nusia Mulya bertahta di Pakuan Pajajaran Tengah.Yang dimaksud Pajajaran tengah menurut Pantun Bogor,yaitu wIlayah antara Bogor Cianjur Sukabumi dan Plabuan Ratu daerah itu disebut Pajajaran Tengah.karena menurut cerita Pajajaran terdiri atas 5 bagian,akan tetapi bagian bagianya lainya biarlah kita tinggalkan yg penting Pajajaran tengah ini.Sebetulnya tidak ada niat Ratu Purnama Sari mendirikan Pelabuhan Ratu,ini hanya secara kebetulan saja.Ketika Pajajaran atau Bogor diserbu oleh tentara Sarosoan Banten yg bergabung Cirebon dan Demak, Pajajaran jatuh pada serangan yang ketiga kalinya,pada waktu itu Prabu Sedah dengan semua orang dari Pajajaran tengah mundur ke selatan.maksud nya hendak menyebrang ke Nusa Larang yg sekarang disebut Pulau Krismas,akan tetapi mereka terpencar,ada yang ikut dengan Prabu Sedah dan ada pula yang ikut dengan Rombongan Nyai Ratu Purnama Sari.Dan pada saat itu Prabu Sedah hanya sampai ke Leuweung Denuh ( Tegal Buleud ) sekarang Daerah Jampang,karena terhalang Badai besar.Diantaranya pada waktu itu sampai ke Daerah Palabuhan Ratu sekarang,yaitu Nyai Ratu Purnama Sari bersama Suaminya Raden Kumbang Bagus Setra yg belum lama merekamenikah,dan ikut pula seorang Puragabaya ( Pengawal ) yg bernama Rakean Kalang Sunda,seorang Pengawal yg sangat Sakti,menurut cerita dia murid Satu2nya Sabda Palon.Sebelumnya Ratu Purnama Sari pernah di pinang oleh salah satu Mantri Majeti Pajajaran yg bernama Jaya Antea,namun oleh Ratu Purnama Sari di tolak,ahirnya Jaya Antea meninggalkan Pajajaran.Rombongan Ratu purnama Sari dalam perjalanan ke Pengungsian berpapasan dengan Jaya Antea ahirnya timbulah perkelahian antara Kumbang Bagus Setra dengan Jaya Antea,dalam perkelahian ini Kumbang Bagus Setra terperosok ke jurang dan meninggal Dunia di Darah Bantar Gadung sebelum Plabuan Ratu.Jaya Antea terus mengejar Rombongan Ratu Purnama Sari yg saat itu Putri Purnama Sari dalam keadaan Hamil dari Raden Kumbang Bagus Setra,pengejaran ini sampai ke Daerah Bagbagan Sekarang.Tanpa di sangka dalam keadaan kesulitan,Nyai Putri yang sedang di kejar kejar Jaya Antea,tiba pula disana yaitu Rakean Kalang Sunda yg telah mendapat perintah dari Prabu Sedah bahwa Nyai Putri harus di selamatkan,dengan pendek kata rambut selembar darah satu tetes sangat menitipkan kepada Rakean Kalang Sunda.Terjadilah pertengkaran jaya antea dgn rakean kalang sunda, dan akhirnya terjadi perkelahian, jaya antea hrs mengakui kesaktian rakean kalang sunda, akhirnya dia dilemparkan ke laut, dan menurut cerita jaya antea ngahiyang di goa lalay (rawa kalong) menjadi bajul bodas (buaya putih) dan tempat perkelahian antara jaya antea dgn rakean kalang sunda dinamai skr gunung jayanti adanya di daerah bagbagan, mungkin diambil dr nama jaya antea. Akhirnya nyai ratu purnama sari menyeberang ke sebelah selatan cimandiri disertai rakean kalang sunda, disanalah ia membuat sebuah kampung yg disebut babakan cidadap. Babakan cidadap ini bukanlah yg skr kampung cidadap loji, daerah bagbagan pelabuhan ratu, atau bojong kopo, melainkan cidadap diantara cimandiri dgn bks sungai cinyocok atau skr kira2 kampung mariuk sampai ke babakan lebu pelabuhan ratu, skr sungai cidadap sdh menjadi daratan, penuh dengan rumah2 dan hulu sungai cidadap tidak jauh, kira2 sumber loa sekarang. Babakan sumber loa yg didirikan oleh nyai ratu putri purnama sari bersama rakean kalang sunda kemudian menjadi kampung besar, banyaj org2 berdatangan dr mana2. Dan akhirnya atas kesepakatan penduduk, palabuhan nyai ratu yg artinya tempat berlabuhnya ratu. Nyai ratu purnama sari diangkat menjadi kepala kampung atau pu'un (bhs sunda) dgn gelar nyai pu'un purnama sari, arti pu'un disini sama saja seperti di baduy, di kanekes yg artinya kepala suku dan kampung ini bertambah besar. Orang2 berdatangan dr mana2, maka disebut dr palabuhan nyai ratu, dan sekarang palabuhan ratu. Palabuhan nyai ratu bertambah ramai akhirnya menjadi sebuah bandar yg besar dan sering dikunjungi perahu layar asing khususnya cina. Seperti telah dikatakan diatas nyai pu'un purnama sari sdg mengandung dan setelah kampung itu selesai maka lahirlah seorang putri yg diberi nama nyai putri mayang sari pamulangan. Dan menurut cerita setelah ibu dan anak itu bertapa digunung winarum dan sampai ngahiyang dr tempat tapa nya yg skr sering di ziarahi yaitu karang hawu. Mereka diberi kuasa sm yg maha kuasa, ibunya nyai ratu purnama sari menjadi ratu laut kidul dgn sebutan ratu laut selatan atau ibu ratu. Setelah itu anaknya mayang sari diangkat menjadi ratu basisir kidul (pantai selatan dgn gelar ratu mayang sagara). Dan ibu dan anak ini diangkat alam menjadi 2 ratu (ratu loro) dgn sebutan umum nyai loro kidul (lain lg dgn roro), yg mempunyai kekuasaan dr timur pantai selatan sampai barat pantai selatan, itulah kekuasaan ratu mayang sagara sbg ratu pantai selatan. Lalu apa sebabnya palabuhan ratu skr bkn di cidadap, muara cimandiri? Sebab setelah kampung itu ramai kepemimpinan diserahkan kepada ketua yg dipercayainya, dan beliau pergi bersama anaknya mayang sari kesebuah tempat yg bernama kiara papak (skr karang papak 1 km dr karang hawu, jaraknya tdk jauh beda antara parang kusumo-parang tritis). Setelah pindah ke kiara papak, nyai ratu purnama sari bersama anaknya srg bertapa di gunung winarum, sblm gunung tersebut di bagi dua sama jalan,yg sekarang disebut PANGJARAHAN IBU RATU KIDUL Karang Hawu.Setelah ditinggal Pu'un Purnama Sari,Kampung yang ditinggalkan menjadi sepi maka oleh Kokolot Kampung di pindahkan ke dekat Palelangan sekarang Ikan sekarang,dan sekarang jadi kota Kabupaten Sukabumi.Sampai sekarang Palabuhan Ratu tetap Palabu,jadi maksudnya Pelabuhan Ratu itu asal sebutan Penduduk kampung Ci Dadap yg datang dari mana2 yaitu tempat berlabuhnya Nyai Ratu purnamaSari.Bila dihubungkan dengan tahun Masehi,Jatuhnya Pajajaran ( Pajajaran Runtag ) pada th 1579 Masehi,tidak akan jauh bedanya dengan waktu dalam cerita ini. Hanya kalau kita perhatikan jatuh nya Pajajaran pada Jaman BAHLA CAI SAGARA KUMPUL hal itu entah merupakan CANDRA SANGKALA contoh SURYA SANGKALA hanya yg jelas masa BAHLA CAI SAGARA NGUMPULSekian riwayat PALABUHAN RATU. Nyambung ke LEBAK CAWENE.
Di ceritakan oleh:KI NAGA WIRU Sesepuh Sunda LEBAK CAWENE.

Tuesday, May 8, 2012

BUDAYA SUNDA


Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjujung tinggi sopan santun. Pada umumnya karakter masyarakat sunda, ramah tamah (someah), murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orangtua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat sunda. Di dalam bahasa Sunda diajarkan bagaimana menggunakan bahasa halus untuk orang tua.
Seperti pada kebudayaan sunda, kebudayaan sunda termasuk kebudayaan tertua.kebudayaan sunda yang ideal kemudian sering dikaitkan sebagai kebbudayaan raja – raja sunda. Ada beberapa waTka dalam budaya Sunda tentang satu jalan menuju keutamaan hidup.Etos dan watak Sunda itu adalah cageur,bageur,singer dan pinter. Kebudayaan sunda juga merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perludilestarikan. Hampir semua masyarakat sunda beragama Islam namun ada beberapa yang bukan beragama islam, walaupun berebeda namun pada dasarnya seluruh kehidupan di tujukan untuk alam semesta.
Kebudayaan sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari kebudayaan – kebudayaan lain. Secaraumum masyarakat Jawa Barat atau Tatar sunda , sering dikenal dengan masyarakat religius.Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo “ silih asih, silih asah dan silih asuh, saling mengasihi, saling mempertajam diri dan saling malindungi.Selain itu Sunda juga memiliki sejumlah budaya lain yang khas seperti kesopanan,rendah hati terhadap sesama, kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih kecil.Pada kebudayaan sunda keseimbangan magis di pertahankan dengan cara melakukan upacara-upacara adat sedangkan keseimbangan sosial masyarakat sunda melakukan gotong royong untuk mempertahankannya.
Budaya sunda memiliki banyak kesenian , diantaranya adalah kesenian sisngaan, tarian khas sunda, wayang golek,permainan anak kecil yang khas,alat musik sunda yang bisanya digunakan pada pagelaran kesenian.
Sisingaan adalah kesenian khas sunda yang menampilkan 2 – 4 boneka singa yang diusung oleh para pemainnya sambil menari sisingaan sering digunakan dalam acara tertentu, seperti pada acra khitanan.
Wayang golek adalah boneka kayu yang dimainkan berdasarkan karakter tertentu dalam suatu cerita perwayangan. Wayang diamainkan oleh seorang dalang yang menguasai berbagai karakter maupun suara tokoh yang di mainkan.
Jaipongan adalah pengembangan dan akar dari tarian klasik .
Tarian Ketuk Tilu , sesuai dengan namanya Tarian ketuk tilu berasal dari nama sebuah instrumen atau alat musik tradisional yang disebut ketuk sejumlah 3 buah.
Alat musik khas sunda yaitu, angklung , rampak kendangsuling,kecapi,gong,calungAngklung adalah instrumen musik yang terbuat dari bambu , yang unik , enak didengar angklung juga sudah menjadi salah satu warisan kebudayaan Indonesia.

Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjujung tinggi sopan santun. Pada umumnya karakter masyarakat sunda, ramah tamah (someah), murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orangtua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat sunda. Di dalam bahasa Sunda diajarkan bagaimana menggunakan bahasa halus untuk orang tua.
Seperti pada kebudayaan sunda, kebudayaan sunda termasuk kebudayaan tertua.kebudayaan sunda yang ideal kemudian sering dikaitkan sebagai kebbudayaan raja – raja sunda. Ada beberapa waTka dalam budaya Sunda tentang satu jalan menuju keutamaan hidup.Etos dan watak Sunda itu adalah cageur,bageur,singer dan pinter. Kebudayaan sunda juga merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perludilestarikan. Hampir semua masyarakat sunda beragama Islam namun ada beberapa yang bukan beragama islam, walaupun berebeda namun pada dasarnya seluruh kehidupan di tujukan untuk alam semesta.
Kebudayaan sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari kebudayaan – kebudayaan lain. Secaraumum masyarakat Jawa Barat atau Tatar sunda , sering dikenal dengan masyarakat religius.Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo “ silih asih, silih asah dan silih asuh, saling mengasihi, saling mempertajam diri dan saling malindungi.Selain itu Sunda juga memiliki sejumlah budaya lain yang khas seperti kesopanan,rendah hati terhadap sesama, kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih kecil.Pada kebudayaan sunda keseimbangan magis di pertahankan dengan cara melakukan upacara-upacara adat sedangkan keseimbangan sosial masyarakat sunda melakukan gotong royong untuk mempertahankannya.
Budaya sunda memiliki banyak kesenian , diantaranya adalah kesenian sisngaan, tarian khas sunda, wayang golek,permainan anak kecil yang khas,alat musik sunda yang bisanya digunakan pada pagelaran kesenian.
Sisingaan adalah kesenian khas sunda yang menampilkan 2 – 4 boneka singa yang diusung oleh para pemainnya sambil menari sisingaan sering digunakan dalam acara tertentu, seperti pada acra khitanan.
Wayang golek adalah boneka kayu yang dimainkan berdasarkan karakter tertentu dalam suatu cerita perwayangan. Wayang diamainkan oleh seorang dalang yang menguasai berbagai karakter maupun suara tokoh yang di mainkan.
Jaipongan adalah pengembangan dan akar dari tarian klasik .
Tarian Ketuk Tilu , sesuai dengan namanya Tarian ketuk tilu berasal dari nama sebuah instrumen atau alat musik tradisional yang disebut ketuk sejumlah 3 buah.
Alat musik khas sunda yaitu, angklung , rampak kendangsuling,kecapi,gong,calungAngklung adalah instrumen musik yang terbuat dari bambu , yang unik , enak didengar angklung juga sudah menjadi salah satu warisan kebudayaan Indonesia.


Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjujung tinggi sopan santun. Pada umumnya karakter masyarakat sunda, ramah tamah (someah), murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orangtua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat sunda. Di dalam bahasa Sunda diajarkan bagaimana menggunakan bahasa halus untuk orang tua.
Seperti pada kebudayaan sunda, kebudayaan sunda termasuk kebudayaan tertua.kebudayaan sunda yang ideal kemudian sering dikaitkan sebagai kebbudayaan raja – raja sunda. Ada beberapa waTka dalam budaya Sunda tentang satu jalan menuju keutamaan hidup.Etos dan watak Sunda itu adalah cageur,bageur,singer dan pinter. Kebudayaan sunda juga merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perludilestarikan. Hampir semua masyarakat sunda beragama Islam namun ada beberapa yang bukan beragama islam, walaupun berebeda namun pada dasarnya seluruh kehidupan di tujukan untuk alam semesta.
Kebudayaan sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari kebudayaan – kebudayaan lain. Secaraumum masyarakat Jawa Barat atau Tatar sunda , sering dikenal dengan masyarakat religius.Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo “ silih asih, silih asah dan silih asuh, saling mengasihi, saling mempertajam diri dan saling malindungi.Selain itu Sunda juga memiliki sejumlah budaya lain yang khas seperti kesopanan,rendah hati terhadap sesama, kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih kecil.Pada kebudayaan sunda keseimbangan magis di pertahankan dengan cara melakukan upacara-upacara adat sedangkan keseimbangan sosial masyarakat sunda melakukan gotong royong untuk mempertahankannya.
Budaya sunda memiliki banyak kesenian , diantaranya adalah kesenian sisngaan, tarian khas sunda, wayang golek,permainan anak kecil yang khas,alat musik sunda yang bisanya digunakan pada pagelaran kesenian.
Sisingaan adalah kesenian khas sunda yang menampilkan 2 – 4 boneka singa yang diusung oleh para pemainnya sambil menari sisingaan sering digunakan dalam acara tertentu, seperti pada acra khitanan.
Wayang golek adalah boneka kayu yang dimainkan berdasarkan karakter tertentu dalam suatu cerita perwayangan. Wayang diamainkan oleh seorang dalang yang menguasai berbagai karakter maupun suara tokoh yang di mainkan.
Jaipongan adalah pengembangan dan akar dari tarian klasik .
Tarian Ketuk Tilu , sesuai dengan namanya Tarian ketuk tilu berasal dari nama sebuah instrumen atau alat musik tradisional yang disebut ketuk sejumlah 3 buah.
Alat musik khas sunda yaitu, angklung , rampak kendangsuling,kecapi,gong,calungAngklung adalah instrumen musik yang terbuat dari bambu , yang unik , enak didengar angklung juga sudah menjadi salah satu warisan kebudayaan Indonesia.

Wednesday, April 25, 2012JIWA PEMENANG
 

Sadarilah bahwa kamu dilahirkan ke dalam dunia dengan potensi yang besar untuk menjadi seorang pemenang dalam hidup. Kamu punya seperangkat perlengkapan hidup yang sangat hebat berupa pikiran, kehendak bebas dan hati nurani. Pergunakanlah secara optimal.

Ingatlah selalu bahwa menjadi pemenang tidak berarti selalu menang, tapi tetap tenang ketika mengalami kegagalan dan tidak panik ketika mengalami kekalahan. Bagi seorang pemenang, kekalahan hanyalah sementara dan kegagalan hanyalah keberhasilan yang tertunda.

Pemenang dalam hidup adalah pribadi yang berani menghadapi kehidupan, tidak gentar menghadapi tantangan, tidak takut menghadapi kesulitan, tidak bergantung pada situasi, dan tidak dikalahkan oleh hal-hal negatif

Jadikan orang lain sebagai motivator, guru dan cermin yang baik. Belajarlah dari keberhasilan dan kegagalan mereka. Jangan sombong kalau kamu lebih hebat dalam beberapa bidang dibandingkan dengan orang lain, dan jangan berkecil hati kalau kamu tidak segelimang mereka dalam bidang lainnya.

Beranilah mengambil risiko, karena banyak hal berharga dalam hidup ini yang harus diraih dengan keberanian. Kalau semua faktor sudah diperhitungkan, lakukanlah apapun yang dapat meningkatkan kualitas hidupmu.

Berpikirlah sebagai seorang pemenang. Pikiran adalah potensi dan kekuatanmu yang bisa membangun dan merusak hidupmu tergantung bagaimana kamu mengarahkannya. Arahkanlah selalu pikiranmu untuk memikirkan hal-hal yang mulia, yang benar, yang adil, yang penting dan yang membahagiakan.

Berkatalah sebagai seorang pemenang. Jadikan kata-kata positifmu sebagai alat untuk memperkat jiwamu, bukan untuk melemahkan. Lebih baik kamu berjkata “Aku akan segera sembuh” daripada “Aku sudah bosan berobat tapi tidak ada hasil”. Atau, “Kalau hari ini aku tidak beruntung, masih ada hari esok” lebih baik daripada “Aku memang sedang sial hari ini!”

Bersikaplah sebagai seorang pemenang. Seorang pemenang akan bersikap aktif dan tidak pasif, rajin dan tidak malas, ulet dan tidak mudah menyerah, jujur dan tidak bohong. Bila setiap hari kamu bertindak sebagai pemenang, kamu betul-betah melatih otot-otot jiwa menjdi otot seorang pemenang. Jangan biarkan jiwamu menjadi lemah sehingga kamu selalu mengalami kekalahan. Berusahalah terus untuk mengembangkan sifat-sifat seorang pemenang, seperti rendah hati, berani, berjiwa  besar, tekun, dsb. Hindari sifat-sifat pengecut seperti menyalahkan orang lain, egois, iri hati, sombong, mencari perhatian, dsb.

Bertekunlah untuk meraih apa yang kamu inginkan. Jangan mudah kecewa dan putus asa ketika menghadapi hambatan. Jangan menyerah dalam keadaan apapun. Orang-orang besar sepanjang sejarah telah membuktikan bahwa banyak hal yang sulit dan tampak tidak mungkin didobrak oleh ketekunan.

Hargailah dirimu. Perhatikan sikap, ucapan dan penampilanmu. Hanya setelah kamu bisa menghargai diri sendiri, kamu akan bisa menghargai orang lain. Dan ketika kamu menghargai orang lain, mereka pun akan menghargaimu.

Berusahalah untuk mengendalikan dirimu. Jadilah pemenang atas diri sendiri, maka kamu akan lebih mudah menjadi pemenang dalam lingkup yang lebih  luas. Sebagai contoh, jujurlah pada diri sendiri, kendalikanlah emosi, bersikaplah tenang, dan berdisiplinlah.

Beranilah mengalah untuk menang. Seorang pemenang tidak akan ngotot memenangkan perdebatan dan pertengkaran. Hanya orang berjiwa pengecut yang ingin memuaskan harga dirinya dengan kemenangan yang semu.

Beranilah untuk berubah. Hidup yang berkemenangan ditandai dengan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, lebih menyenangkan dan lebih berhasil. Jangan mengharapkan situasi atau orang lain yang akan mengubah hidupmu. Kamu sendiri yang bertanggung jawab memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupmu.

Bergembiralah atas setiap kemenangan yang kamu raih. Ketika kamu berhasil melakukan apa yang sudah kamu rencanakan, ketika kamu berhasil mendisiplin diri, ketika kamu berhasil menyelesaikan konflik dengan baik, ketika kamu tidak lagi membohongi orang lain, dsb. Teruskanlah usahamu untuk menjadi pemenang dan nikmatilah banyak kejutan menyenangkan sepanjang hidupmu.

Monday, October 3, 2011

GELAR FLS2N TAHUN 2011 DI CIANJUR


FORUM APRESIASI GURU SENI CIANJUR yang diprakarsai oleh Yusuf Gigan dan Fitri nurfaida S.Sn peduli akan potensi siswa yang berprestasi di ajang FLS2N 2011 di Makasar, ingin menindak lanjuti prestasai yang dicapai oleh para siswa dari khususnya profinsi jawa barat yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah sebagai bentuk penghargaan. Mereka ingin memotivasi seluruh pelajar khususnya di kabupaten cianjur untuk lebih aktif dan kreatif dalam berkesenian. Even ini untuk supaya para siswa tahu dan bisa menghargai kembali nilai2 seni khususnya seni budaya daerah sesuai dengan kurikulum pembelajaran seni budaya yang mengangkat potensi lokal. Dengan melalui APRESIASI SENI PINUNJUL FESTIVAL SENI SISWA NASIONAL 2011, yang menampilkan para ungggulan atau penyaji terbaik yang meraih juara dari JAWA BARAT pada tingkat Nasional di makasar yang mengangkat jawaw barat menjadi juara umum pada tahun ini. Adapun materi yang disajikan : TARI PURNAMASARI sebagai penampil terbaik senitari katagori SMA dari SMA Mutiara kab Sukabumi, Fasha rouf sebagai juara pertama baca puisi tingkat nasional katagori SMA dari SMAN 1 Cianjur, Teater dari SMAN 1 Lembang sebagai juara pertama nasional katagori SMA, Tari Rakean Kalang Sunda sebagai penamapil terbaik 1 katagori SMP dari SMP N 1 Parungkuda, Fasha dari SMA 5 sebagai juara 3 solo vokal FLS 2 N 2011, dan beberapa penamp[inal sebagai peserta tingkat profinsi Jawa barat yakni Tari Cahaya Gentur dari SMPN 1 Cianjur, Musik tradisional juara 2 tingkat profinsi dari SMP 4 Cianjur, dan aneka tarai dari SMP/SMA Mutiara Palabuhanratu kab Sukabumi.
Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 1 - 5 oktober di Gedung Dewan Kesenian Cianjur, tiga kali pementasan dalam sehari dengan jumlah penonton setiap satu kali pementasan mencapai 350 penonton. Para apresiator yang terdiri dari para siswa SMP dan SMA, guru seni serata para pelaku seni se kabupaten cianjur terlihat antusias melihat penampilan pergelaran tersebut. melihat kesan dan pesan para apresiator menurut Yusuf Gigan da Fitri Nurfaida S.Sn kegiatan ini akan dilanjutkan di 7 kota/kab Jawa Barat yang insya Alloh akan dilaksasnakan di akhir tahun 2011. Rencana ini mendapat respon yang positif dari pemerintah kota/kab setempat dengan harapan mudah2an kegiatan ini bisa terealisasikan dan menjadi agenda tahunan untuk memotivasi para peserta FLS2N yang terdiri dari siswa SMP/SMA di tahun berikutnya. (toto)